Detailplaneeringu algatamine

Viimati uuendatud: Kolmapäev, 01 November 2017

Mikitamäe Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 2-3/245 algatati Toomasmäe külas asuva Jõeäärse maaüksuse (katastriüksus 46503:002:0098) ja lähiümbruse detailplaneering, kinnitati detailplaneeringuala piir ja lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Käre muusikafestivali ala teenindavate hoonete ja rajatiste rajamine ning Mädajõe ehituskeeluvööndi vähendamine ning detailplaneeringu ülesandeks on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kuja määramine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, servituutide seadmise vajaduse välja selgitamine. Detailplaneeringu koostamise tellija, korraldaja ja kehtestaja on Setomaa Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Mikitamäe valla kodulehel.

Vallavalitsuse korraldus nr 2-3/245