Kallaste maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

Last Updated: Monday, 16 October 2017

Mikitamäe Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 2-3/220 algatati Lüübnitsa külas asuva Kallaste maaüksuse (katastriüksus 46501:001:0175) ja lähiümbruse detailplaneering, kinnitati lähteseisukohtad, planeeringu ala ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on küla kogukonna tegevuseks vajaliku ajaloolise olukorra taastamine, ehituskeeluvööndi vähendamine, vana kalurite hoone taastamine, paadikanali, paadisilla ja paatide veeskamise koha (slipi) ehitamine, hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määratlemine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringu koostamise tellija, korraldaja ja kehtestaja on Mikitamäe Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Mikitamäe valla dokumendiregistris.

Mikitamäe Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldus nr 2-3/220