Lukova tn 18, Paruni ja lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Tuesday, 18 October 2016

Mikitamäe Vallavalitsuse 11.02.2016 korraldusega nr 25 algatati Beresje külas asuva Lukova tn 18 maaüksuse (katastritunnus 46501:002:0015), Paruni maaüksuse (katastriüksus 46501:002:0086) ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine

ning otsustati mitte algatada antud maaüksuse detailplaneeringu keskonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuste liitmine, hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määratlemine uue elamu ja kuni kolme kõrvalhoone ehitamiseks, paadikanali korrastamine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Mikitamäe vallavalitsuse 11.02.2016 korraldus nr 25 (PDF)

korralduse nr 25 LISA 1 (PDF)

korralduse nr 25 LISA 1 (PDF)

 

Vallavalitsuse 25.augusti 2016. a korraldus nr 168 "Lukova tn 18 ja Paruni maaüksuse lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"

Vallavalitsuse korraldus (avaneb Mikitamäe valla dokumediregistris)

Vallavalitsuse 12. oktoobri 2016. a korraldus nr 205 "Lukova tn 18 maaüksuse, Paruni maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

 

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu põhijoonis

Lõuna päästekeskuse kooskõlastus