Janne detailplaneering (kehtestatud)

Last Updated: Monday, 08 October 2012

Mikitamäe Vallavolikogu 30.08.2012 otsusega nr 1.1-2/34 kehtestati Janne maaüksuse (katastritunnus 46503:004:0134) ja lähiümbruse detailplaneering. (PDF)

Detailplaneeringu seletuskiri (PDF)

Janne maaüksuse asukohaskeem (PDF)

Janne maaüksuse olemasolev olukord (PDF)

Janne detailplaneeringu põhijoonis (PDF)