Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise rahvaküsitluse tulemused

Ühinemisläbirääkimiste raames toimus 3.-23. oktoobrini lepingu projekti ja selle lisade avalikustamine ning 13.-14. novembril viidi läbi rahvaküsitlus.

Avalikustamise käigus toimus kokku 15 rahvakoosolekut, kus tutvustati senist protsessi, anti ülevaade lepingu projektist ja selle lisadest ning vastati kodanike küsimustele. Avalikustamise käigus laekus 16 ettepanekut ja arvamusavaldust lepingu projekti ning selle lisade kohta. Lisaks laekus valla nime kohta 4 ettepanekut e-kirja ja üks telefoni teel. Nimeettepanekuid esitati ka rahvakoosolekutel selleks ette nähtud sedelitel.

Juhtkomisjon on avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja arvamusavaldused läbi vaadanud ning suunanud edasi volikogudesse. Peale novembrikuus toimuvaid volikogusid, kus kinnitatakse läbivaatamise tulemused, antakse ka ettepanekute esitajatele tagasisidet, milles põhjendatakse ettepaneku arvestamist või mittearvestamist.

Elanike poolt tehtud nimeettepanekute kaalumisel arvestati Rahandusministeeriumi juures riigihalduse ministri valitsemisalas tegutseva Kohanimenõukogu vallanimede rakkerühma soovitusi ja valiti välja kolm nimevarianti: Järvesuu, Lämmijärve ning Räpina. Iga ühinev vald tegi kolme nime vahel pingerea, mille tulemusel valiti ühineva valla nimeks Räpina.

13.-14. novembril toimunud rahvaküsitluse eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta. Meeksi valla Meerapalu, Parapalu, Haavametsa, Järvselja ja Rõka külade elanike käest küsiti ka arvamust nimetatud külade üleandmise kohta Võnnu vallale ning Veriora valla Viira, Soohara ja Süvahavva külade elanike arvamust nimetatud külade üleandmise kohta Põlva vallale.

Aktiivseim osalus oli Meeksi vallas, kus oma arvamust avaldas 19,9% hääleõiguslikest kodanikest. Järgnesid Veriora vald (10%), Värska vald (9,3%) ja Mikitamäe vald (8,6%). Kõige tagasihoidlikumad oma arvamust avaldama olid Räpina valla elanikud (3,3%). Küsitluses osalenud Mikitamäe, Räpina ja Veriora valdade elanike puhul oli suurem toetus ühinemisele. Meeksi ja Värska valdade puhul jäi mõlemas 13 häälega ülekaalu ühinemist mitte toetav seisukoht. Veriora valla külade osas oli küsitluses osalenute toetav seisukoht üleandmiseks Põlva vallale kõigis külades. Elanike esindatus oli vastavalt Viira külas 94,1%, Soohara külas 63,3% ja Süvahavva külas 56%. Meeksi vallas toetasid küsitluses osalenutest enamus Järvselja, Meerapalu, Parapalu ja Rõka elanikke küla üleandmist Võnnu vallale. Toetust ei leidnud Haavametsa küla üleandmine. Samas tuleb arvamuse avaldamise tulemusi analüüsides arvestada asjaolu, et Meerapalu ja Haavametsa külade esindatus oli vastavalt 16,9% ja 23%. Teiste külade puhul oli esindatus 66,7% ja enam.

Küsitlustulemused kinnitatakse ühinevate valdade volikogude poolt kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist. Kas ühineda või mitte ja millistes piirides, sellesisuline otsus tuleb iga valla volikogul teha detsembrikuus.

Jaana Veskimeister
Ühinemiskoordinaator