Teemaplaneeringu algatamine

Mikitamäe Vallavalitsus teatab, et Mikitamäe Vallavolikogu 29. septembri 2016 otsusega nr 28 algatati Mikitamäe valla teemaplaneering

eesmärgiga täpsustada 26.02.2010 määrusega nr 6 kehtestatud Mikitamäe valla üldplaneeringut alljärgnevas:
1) kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine
2) avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise
üldiste ehituslike tingimuste ja asukoha määramine
3) kõrgveepiiri märkimine Peipsi järvel
4) kalda ehituskeelu vööndi vähendamine
5) turismi (hotellid, puhkemajad, turimitalud, matkarajad jm) arengut suunavate tingimuste
täpsustamine
6) kalda alal üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine.
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Mikitamäe Vallavolikogu (Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, 64301 Põlva maakond) ning koostamise korraldaja on Mikitamäe Vallavalitsus (Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, 64301 Põlva maakond).