Mikitamäe Vallavalitsuse 27.10.2017 korralduse nr 2-3/245 kehtetuks tunnistamine

Setomaa Vallavalitsuse 09.11.2017 korraldusega nr 19 tunnistati kehtetuks Mikitamäe Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldus nr 2-3/245 „Jõeäärse maaüksuse

(katastritunnus 46503:002:0098) ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine,
lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Setomaa vallavalitsuse 09.11.2017 korraldus nr 19.