Kauplemistingimused Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal 2017

Üldtingimused

* Laat toimub 26. ja 27.augustil 2017 Mikitamäe valla Lüübnitsa külas.

* Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
E-post: 
Telefon: +372  5629 3447 (infotelefon töötab alates 10.aprillist kuni 23.august. 2017 tööpäeviti kl 9.00 – 17.00).

* Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb kauplejal sellest korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.

* Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid kauplejale, kellele see on vajalik põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne) ja toitlustajatele.

* Toitlustajate kohtade arv on piiratud (10) ning pärast 15.maid teeb laada korralduskomisjon nädala jooksul otsuse toitlustajate valikust laadale. Otsustamisel võetakse arvesse eelmiste aastate head koostööd ja ausust ning menüü sobivust meie laadale. Toitlustajatel, alkohoolsete jookide, tubakatoodetega kauplejatel on vajalik registreering majandustegevuse registris.

* Kauplejatele ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, pingid jms).

* Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

* Kauplejal on võimalik ööbida oma müügiplatsil või telkida parkimisalal või järve ääres.

Kauplemiskoha hinnad laadaalal

Müügikohtade hinnad on kehtestanud Mikitamäe vallavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 5 alljärgnevalt:

1) Müügikoha hinnaks käsitöölisele 1 jooksev meeter – 8 eurot;

2) Müügikoht kandekaubandusele (korviga) - 10 eurot;

3) Müügikoht toidukaubale 1 jooksev meeter – 10 eurot;

4) Müügikoht tööstuskaubale 1 jooksev meeter – 12 eurot;

5) Müügikoht istikud 1 jooksev meeter - 8 eurot;

6) Müügikoha hinnaks rahvastikuregistri järgi Mikitamäe valla elanikele kuni 3x3 m tasuta ja iga lisanduv meeter 5 eurot;

7) Müügikoha hinnaks Setomaa ettevõtjatele (Värska, Meremäe, Misso) kuni 3x3 15 eurot ja iga lisanduv meeter 6 eurot;

8) Toitlustuskoha hinnaks alkohoolsete jookide müügiga 6 eurot/m2;

9) Toitlustuskoha hinnaks ilma alkohoolsete jookideta 5 eurot/m2;

10) Setomaa õpilasfirmadele müügikoht tasuta.

* Müügikohad mõõdetakse vastavalt registreerimisvormis märgitud mõõtudele (jooksev meeter). Toitlustajate müügikoha moodustab toiduvalmistamise ja klientide teenindamise (sh. laudade, pinkide) ala (registreerimisvormil laius x sügavus).

* Korraldaja jätab endale õiguse eemaldada laadalt Mikitamäe valla elaniku tasuta kohal kaupleva võõra kaupleja.

Elekter

* Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
variant 1: kuni 1,2 kW – 10 eurot;
variant 2: kuni 2,2 kW – 15 eurot.

* Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (Nt. Elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1tk võimsusega 300 W ). Korraldaja annab igale elektritarbijale oma pistikupesa, millel on eraldi elektrikaitse.

* Igal Kauplejal peab olema kaasas vähemalt 50 meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras ning vastama CEE normidele.


Registreerumine laadale

* Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 05.aprill – 14. august 2017, toitlustajatel 05.aprill– 15.mai 2017.

* Eelregistreerimine toimub veebiaadressi www.mikitamae.ee kaudu. Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada vastav ankeet.

* Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 2 tööpäeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.

* Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-posti aadressile arve, mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks Mikitamäe Vallavalitsuse arvelduskontole nr. EE441010402018680000 SEB Pangas. Tasumisel märkida selgitusse Lüübnitsa laat ja arve number. Koopia maksekorraldusest palume kaasa võtta.

* Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.

* Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.

* Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 14. augustiks 2017. Vastavasisuline teavitus tuleb saata e-posti aadressile

Kauplemiskoha ülesseadmine ja mahavõtmine

* Müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub reedel 25.augustil kella 17.00-22.00 ja laupäeval 26.augustil ja pühapäeval 27.augustil kella 6.00-8.00. Hilinejaid laadaplatsile ei lubata.

* Iga Kaupleja saab müügiplatsi kohta 2 tasuta käepaela, toitlustajad kuni 4 käepaela. Käepaelad väljastatakse laadaplatsi väravas, müügipilet müügikoha kättenäitamisel. Lisakäepaela eest tuleb tasuda 4 eurot.

* Korraldaja jätab endale õiguse paigutada Kauplejad vastavalt kaubagruppidele.

* Korraldaja ei vastuta Kaupleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.

* Korraldaja ei vastuta Kaupleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

* Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

* Iga Kaupleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.